Skip to end of metadata
Go to start of metadata

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – IVPK), juridinio asmens kodas 188772433, buveinės adresas Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius, tel. (8 5) 266 51 61, faks. (8 5) 266 51 80, el. p. info@ivpk.lt, yra IVPK tvarkomų asmens duomenų valdytojas, kuris užtikrina, kad asmens duomenys, Jums naudojantis IVPK Valstybės informacinių technologijų departamento (toliau – VITC) portalą http://servicedesk.vitc.lt (toliau – Portalas), būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
2. IVPK VITC Portalo privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius Portalo naudotojų asmens duomenų tvarkymo principus. Privatumo politika gali būti keičiama be atskirto pranešimo ar įspėjimo.
3. Jūsų asmens duomenis IVPK tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas arba BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.
4. IVPK asmens duomenų apsaugos pareigūnas yra Juzef Statkevič, IVPK Pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėjas,  tel. +370 685 58488, el. paštas dap@ivpk.lt.
5. Pagrindinės Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:
5.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.
5.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.
5.3. Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISĖTUMO SĄLYGOS

6. IVPK per Portalą gautus Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
6.1. IVPK IT paslaugų teikimas, apskaita, valdymas, kokybės užtikrinimas ir IT paslaugų gavėjo aptarnavimas;
6.2. siekiant užtikrinti, kad galėtumėte naudotis Portalu, siekdami pagerinti Portalo veikimą ir naudojimąsi juo, tvarkome Portalo lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauname slapukų pagalba. Šiuos duomenis tvarkome vykdant IVPK pavestas viešosios valdžios funkcijas.
7. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas:

7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ ir IT paslaugų, nurodytų IT paslaugų kataloge ir paskelbtų IT teikėjo interneto svetainėje;

7.2. IT paslaugų teikimo sutartys.


ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

8. Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
8.1. Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
8.2. teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros įmonėms, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančioms įmonėms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarko IVPK ir kitų duomenų valdytojų vardu ir pagal pateiktus nurodymus.
10. IVPKJ Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai jį įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai.


ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

11. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.
12. Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome IT paslaugų teikimo sutarties galiojimo metu ir 5 metus po jo nutraukimo arba Jūsų darbo sutarties nutraukimo. Pasibaigus nurodytam terminui, duomenis ištrinami ir (arba) nuasmeninami ir saugomi statistikos tikslu.

13. Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis saugosime slapuko galiojimo laikotarpiu. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys ištrinami taip, kad nebūtų galima jų atstatyti.


DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

14. Teisės aktų nustatyta tvarka Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
14.1. prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis;
14.2. prašyti ištaisyti arba papildyti netikslius asmens duomenis;
14.3. prašyti sustabdyti arba apriboti asmens duomenų tvarkymą;
14.4. prašyti perkelti Jūsų pateiktus asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba tvarkytojui;
14.5. prašyti ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
14.6. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu (tokiu atveju Jūs galite netekti galimybės naudotis mūsų Portalo turiniu);
14.7. pasiskusti dėl asmens duomenų tvarkymo IVPK arba priežiūros funkcijas vykdančiai institucijai.
15.  Prašymus ar klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu prašome pateikti adresu Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius, el. paštu info@ivpk.lt, telefono nr. 8 5 2220800 ir per Portalą arba susisiekite su IVPK duomenų apsaugos pareigūnu.


SLAPUKAI 

16. Portale yra naudojami slapukai.
17. Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote Portale ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą.
18. Jums pirmą kartą apsilankius Portale, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami Jūsų kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.
19. Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos Portalo sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan.
20. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis Portalu, naudojame šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Galiojimo laikas

PHPSESSID

Skirtas naudotojo sesijai palaikyti.

Kol neišjungiama naršyklė

cookie-save-select

Naudotojo sutikimui su slapuku išsaugojimui.

1 metus

Guess_language_v1

Kalbos pasirinkimui išsaugoti. Išjungus slapuką, nes išsaugoma naudotojo pasirinkta kalba.

30 d.

_ga - Google Analytics

Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

2 metus

_gat - Google Analytics

Užklausų skaičiui reguliuoti.

10 min.

Gid_Google Analtytics

Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti naudotojus.

24 val.

_utma - Google analytics

Statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti.

2 metus

_utmz - Google analytics

Statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti.

6 mėn.

 21. Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.
22. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės.
22. Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos Portalo veikimui ir kai kurioms jo funkcijoms, taip pat gali neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi Portalu.
_________________________________

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-30